SỬ DỤNG KỸ NĂNG PARAPHRASE ĐỂ TĂNG TỐC IELTS

Paraphrasing là kỹ năng quan trọng trong kỳ thi Ielts. Nắm được kỹ năng này, bạn có thể dễ dàng tăng điểm lexical resources lên từ 1-1.5 điểm. Chuyên Anh sư phạm chia sẻ với các bạn 4 cách rất hữu ích để paraphrase trong phần thi writing nhé.
                                                                             

1. Sử dụng từ đồng nghĩa.

Ex: My car needs fuel.

= My vehicles requires fuel.( Mình đã paraphrase My car = My vehicle, needs = requires)

Chú ý: Nếu các bạn không sử dụng từ đồng nghĩa mà chỉ là những từ có nghĩa gần giống thì sẽ dễ bị mất điểm. Ví dụ: Violent crime is on the rise among teenagers.

Violent offences are rising among young people.

Ở đây: Young people không đồng nghĩa hoàn toàn với teenagers. (Young people có bao gồm cả trẻ em và những người trong độ tuổi 18-30 tuổi). Trường hợp này các bạn nên paraphrase teenagers = adolescents hoặc nói rõ: Young people aged 13-18.

2. Thay đổi trật tự của mệnh đề trong câu (trường hợp câu có nhiều hơn 1 mệnh đề).

Ex: As languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used, there is a fear that that many minority languages may die out.

= There is a fear that many minority languages may die out, as languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used.

3. Thay đổi form của từ

Từ có thể có rất nhiều dạng (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ). Nhưng các bạn cần chú ý tới phần ngữ pháp trong câu nữa.

Ex: Longer life spans and improvements in the health of older people suggest that people over the age of sixty-five can continue to live full and active lives.

= Longer life spans and improvements in the health of older people are suggesting that people over the age of sixty-five can continue living full and active lives.

4. Đổi từ chủ động sang bị động

Ex: The property developers invested $20 million in the development of the shopping centre.

= $20 million was invested in the development of shopping centres.

Ngoài ra, khi đưa ra các ý kiến một cách khách quan, chúng ta cũng sử dụng thể bị động.

Ex: People say that global warming is caused by the burning of fossil fuels.

=Global warming is said to be caused by the burning of fossil fuels.

Chúc các bạn sử dụng kỹ năng paraphrasing linh hoạt, chính xác để đạt điểm cao trong kỳ thi Ielts nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-                

›› TIN CÙNG CHỦ ĐỀ